Tietosuojaseloste

 

TIETOSUOJASELOSTE

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenrekisteri

1. REKISTERINPITÄJÄ

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (ROTKO)
Student Union of Lapland University of Applied Sciences (ROTKO)

Jokiväylä 11C
96300 Rovaniemi
www.lapinrotko.fi
y-tunnus: 2589610-6

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Toiminnanjohtaja / Executive Director
Elina Holm
Mobile: +358401528295
Email: toiminnanjohtaja@lapinrotko.fi

3. REKISTERIN NIMI

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietolain (523/1999) 8§:ssä 5. kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus: jäsenyyssuhteen hoitaminen.

Personal Data Act (523/1999) 8§ 5. access requirement: membership relations.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo.

Associations Act (503/1989) 11§ member listing.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi / Name
Opiskelijanumero / Student number
Henkilötunnus tai syntymäpäivä / Social Security Number or Date of Birth
Henkilökuva / Picture
Opiskelijatyyppi / Student type
Jäsenkortin tila / State of Membership Card
Kortti käytössä K/E / Card active YES/NO
Suoritetut jäsenmaksut / Completed Membership Fees
Koulutusohjelma / Degree Programme
Toimipiste / Campus
Opintojen aloitusvuosi / Starting Year of the studies
Opintojen aloituslukukausi / Starting Semester of the Studies
Jäsenen tietoja ei saa käyttää markkinointiin K/E / Permission to use member's information for marketing purposes YES/NO
Postiosoite / Postal address
Puhelinnumero / Phone number
Sähköpostiosoite / Email address
Kotikunta / Home municipality
Kotimaa / Home country
Läsnäolotieto Lapin ammattikorkeakoulussa / Information on presence/absence enrolments in Lapland UAS

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään verkkolomakkeen tai paperilomakkeen välityksellä. Henkilötiedot ja osoitetiedot sekä opinto-oikeus tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään ammattikorkeakoulun opiskelija- ja opintorekisteristä jäsenen antamalla suostumuksella.
--
The information is provided by the members themselves via online or paper form. Personal and address data is checked and updated from the study register of the University of Applied Sciences with an authorization granted by the member.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja voidaan jäsenen suostumuksella luovuttaa teknisenä tallenteena tai tarratulosteena opiskelijakunnan yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoitusta varten.

Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
--
Personal Data can be disposed as technical recording or sticker printouts to the partners of the Student Union for direct marketing purposes if the member grants an authorization for it.

The partners will not dispose personal data for third parties. The data will not be given or transferred outside of EU or economic region of Europe.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä.

Rekisterissä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja selausoikeuden ainoastaan tehtävänsä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.
--
Only designated Student Union employees and associates as well as companies (and employees of the companies) commissioned by the Student Union have the right to access the membership register.

There are different levels of access rights and each user is only able to access and view data that is necessary for their tasks. Each user has their own username and password that are required while logging in.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa tarkoitettuun rekisteriin. Jokainen voi myös tarkistaa, ettei tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Maksutta tiedot voi tarkistaa kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavoin varmennetulla asiakirjalla opiskelijakunnan toimiston osoitteella.

Tiedot voi tarkastaa myös henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistolla. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.

Opiskelijakunta oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Oikaisupyynnön voi tehdä kirjallisesti opiskelijakunnan toimiston osoitteella tai henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistossa. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys tarkistetaan.

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.

---

Every member has the right to know what personal data is recorded in the membership register referred in this registration description. Everyone is also able to check that there are no data concerning them in this register.

The data can be checked once in a year without a charge. A request for data check-up has to be signed and personally delivered or delivered in another secured manner to the address of the Student Union.

The data can also be checked by visiting the Student Union office in person. There will be an ID check-up before any data is given.

The right to check-up data can only be denied in a case of exception. If the right to check-up data is denied a written letter of denial will be given. The person in question has the right to contact Data Protection Ombudsman who will settle the case: The Office of Data Protection Ombudsman, PL 315, 00181 HELSINKI.

The Student Union corrects, supplies and deletes incorrect, unnecessary, defective and outdated data from the register. A request for a revised decision concerning data can be done by sending it to the Student Union’s address or by visiting the office in person. The ID of the person will be checked.

If the correction of data is denied a written letter of denial will be given. The person in question has the right to contact Data Protection Ombudsman who will settle the case: The Office of Data Protection Ombudsman, PL 315, 00181 HELSINKI.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK